วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  วิสัยทัศน์
ส่งเสริมสุขภาพดี  มีคุณธรรม     นำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ก้าวไปกับอาเซียน                  พัฒนาผู้เรียนสู่สากล


ปรัชญา
การศึกษาทำให้เจริญ