ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา  2560   (ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2560)
 
1.  จำนวนนักเรียนจำแนกตามชั้น  ห้องเรียนและเพศ
ชั้น              จำนวนนักเรียน                           จำนวน
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 (ชื่อเดิมอนุบาล 3 ขวบ) - - -  
อนุบาล 2 (ชื่อเดิมอนุบาล 1) 54 44 98 3
อนุบาล 3 (ชื่อเดิมอนุบาล 2) 55 61 116 3
รวมอนุบาล 109 105 214 6
ประถมศึกษาปีที่ 1 94 82 176 5
ประถมศึกษาปีที่ 2 107 93 200 5
ประถมศึกษาปีที่ 3 106 106 212 5
ประถมศึกษาปีที่ 4 88 79 167 5
ประถมศึกษาปีที่ 5 102 87 189 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 99 82 174 5
รวมประถม 589 529 1118 30
รวม 698 634 1332 36