ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน 


  นางรัชฎา ศรีแก่น
  Mrs.Ruschada Srikaen
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง
  e-Mail :: ruschada1963@hotmail.comรองผู้อำนวยการโรงเรียน


  นางศิริพร สุภาภาพ
  Mrs.Siriporn Supapab
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง
  e-Mail :: kungleela300622@gmail.com
 
  นางสาวธิดารัตน์ นวลนุกูล
  Miss.Thidarat Nualnugool
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง
  e-Mail :: bascyber_j_@hotmail.comข้อมูลผู้บริหาร 2562