กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ระเบียบ ว่าด้วยการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการศึกษา
กฎหมาย ระเบียบราชการ การปฏิบัติ เกี่ยวกับการศึกษา

รายการปรับปรุง เพิ่มเติม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


พรบ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม


พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม


พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546


ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.)