คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือ การให้บริการโรงเรียนบ้านคลองหลวง

คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ

การรับนักเรียน

การขอลาออก

การขอย้ายออกนักเรียน

การขอย้ายเข้าเรียน

การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน

การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

การขอเทียบโอนผลการเรียน

การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่

O14-1 การรับนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.15 KB
O14-2 การขอย้ายเข้าเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.38 KB
O14-3 การขอย้ายออกนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.81 KB
O14-4 การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 132.36 KB
O14-5 การขอลาออก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.78 KB
O14-6 การขอเทียบโอนผลการเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.98 KB
O14-7 การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.63 KB
O14-8 การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.88 KB