การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศีกษา

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศีกษา

รายงานการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2565