ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพนัส แทนขำ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2485
ชื่อ-นามสกุล : นายสงัด ศรีสาคร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัส คุ้มรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2505
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ คล้ายจินดา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2508
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ แก้วประดิษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา วิเชียรศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540
ชื่อ-นามสกุล : นางวรีวรรณ สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุรี จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพล นุชอุดม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2558
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีลมบล บุญมานะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-2561
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณฐมน บุญมาเลิศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2562
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชฎา ศรีแก่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2562-ปัจจุบัน