คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพรศิริมน จุลละนันท์
ครู
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวปวิชญา ผมงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวนนิดา วรรณเสน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวอชิรญา เบิกละ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางสาวธิติมา อานจำปา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 098-7828451

นางสาวญาดารัตน์ พันมะวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวพักตร์พิมล มัดหา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวณัฐกานต์ สุวรรณเนตร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจริยา สวัสดิ์พันธ์
ครูพี่เลี้ยงอนุบาล
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3