กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชลธิชา ปราบพาล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางรัตนา ประกอบผล
ครู คศ.3

นางศิษฎาภา เทียนทอง
ครู คศ.2

นางสาวสุพัตรา เบ็ญมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางทัศนีย์ อ้นไชยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพิมพ์ชนก สุยะรา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางพัชริภา ศรลัมภ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาววิภาวรรณ คล่องดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางจารุณี ฐานคร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4