กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายไกรวิทย์ ตันติเมธีศักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายอติโชค บุญช่วย
ครู คศ.1

นางกันยาลักษณ์ เลี้ยงรัก
ครู คศ.1